نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)

نُویزی شوید

به روش پیشنهادیِ «نُویـز»، مُرور حرفه‌ای بنویسید و برای «نُویـز» بفرستید.


سعی کنید از جملات و ترکیب‌های مختصر و مفیدی برای رساندن منظور خود استفاده کنید.


در هر قسمت، ابتدا متن خود را بنویسید، سپس آن را خوانده و غلط‌های احتمالی را اصلاح کنید.


هنگامی که مُرور کامل شد و از درستی همه‌ی قسمت های آن مطمئن شدید، با کلیک‌کردن بر دکمه‌ی ارسال مُرور، آن را برای «نُویـز» بفرستید.

 

با شرایط «نُویـز» برای انتخاب، ویرایش و انتشار این مُرور موافق هستید؟

بالا